Door onze website te gebruiken ga je akkoord met onze cookies.

Shop

1. Definities

  • Verhuurder: Huis, tuin en keuken disco als zijnde eigenaar van materialen die aan huurder ter beschikking worden gesteld.
  • Huurder: De natuurlijke rechtspersoon of personen waarmee de verhuurder een huurovereenkomst aangaat.
  • Huurovereenkomst: De overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij verhuurder zich verplicht het gehuurde aan huurder te geven en huurder zich verplicht aan verhuurder een tegenprestatie te voldoen.
  • Huurperiode: Door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt bij ontvangst van materialen door huurder en eindigt wanneer materiaal door huurder geretourneerd wordt, hetzij door het gehuurde feitelijk te retourneren aan verhuurder, hetzij door het gehuurde bij een PostNL Pakketpunt aan te bieden voor retour.

2. Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres: Marterring 39, 4817 GV, Breda.
Bezoekadres: Marterring 39, 4817 GV, Breda
Telefoonnummer: 0651043927
email: info@huistuinkeukendisco.nl
KvK: 78521270
BTW: NL861434791B01

3. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle financiële transacties met betrekking tot huur, verhuur en de aangeboden diensten van Huis, tuin en keuken disco en verder te noemen de verhuurder.

4. Overeenkomst & Annulering

Een bevestigde huurovereenkomst/opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder na het voldoen van een betaling door huurder, ofwel door instemming met huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de overeenkomst. Bij annulering van de overeenkomst of producten hieruit langer dan een week voorafgaand van a) de aanvang van de overeengekomen periode of b) verzending van het gehuurde door verhuurder – welke gebeurtenis dan ook eerder aanvangt – is huurder 25% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan 2 dagen voorafgaand a) of b) 75%, bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan a) of b) zal 100% in rekening worden gebracht.

5. Herroepingsrecht

Huurder mag de huurovereenkomst binnen 14 dagen na bevestiging reservering zonder opgave van redenen ontbinden, mits verder nog niet overgegaan is tot levering en tenzij de termijn van herroeping conflicteert met de in Artikel 4 genoemde voorwaarden. Bij overeenkomsten waarbij datum van opdrachtbevestiging en datum van huur minder dan 14 dagen uit elkaar liggen dient huurder af te zien van zijn/haar herroepingsrecht en akkoord te gaan met van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden. Verhuurder zal huurder hiertoe schriftelijk verzoeken na opdrachtbevestiging.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht zal huurder zich richten naar de door verhuurder bij het aanbod verstrekte instructies.

6. Kosten in geval van herroeping

Indien huurder een bedrag betaald heeft zal verhuurder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen.

7. Gebruik van merknaam ‘Huis, tuin en keuken disco’.

Indien enkel sprake is van verhuur van materiaal en dus niet van een boeking van Huis, tuin en keuken disco als concept is het de huurder verboden om de merknaam Huis, tuin en keuken disco op welke manier dan ook te verbinden aan het evenement waarvoor het materiaal gehuurd is, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken. Hetzij voor promotie-doeleinden, hetzij voor interne communicatie.

8. Voorwaarden postzendingen (nog niet van toepassing).

Het gehuurde materiaal kan bij de verhuurder worden afgehaald. Er kan ook worden afgesproken dat de verhuurder het gehuurde aflevert op een door de huurder aangewezen locatie of dat het gehuurde materiaal door verhuurder wordt opgestuurd naar een PostNL Pakketpunt naar keuze van huurder alwaar het materiaal door huurder kan worden opgehaald en geretourneerd. In geval van levering op locatie dient de huurder ervoor te zorgen dat op de overeengekomen dag op het afgesproken afleveradres, een bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen. Wanneer er niemand namens de opdrachtgever aanwezig is, dan heeft de verhuurde het recht de gehuurde materialen mee terug te nemen. De kosten die hiermee gemoeid zijn zullen worden doorbelast aan de huurder. Na het moment van aflevering zijn de gehuurde materialen en/of het gebruik ervan voor rekening en risico van de huurder. In geval van verzending per post gelden gedurende het transport de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van PostNL. Huurder wordt middels Track&Trace informatie op de hoogte gesteld over de status van de zending welke uiterlijk op de laatste werkdag voor de eerste huurdag kan worden opgehaald bij het afgesproken PostNL Pakketpunt en hier uiterlijk op de eerste werkdag na de laatste huurdag voor 15:00 middels door verhuurder meegeleverde retourlabel weer kan worden geretourneerd. Kosten voor het niet tijdig retour sturen van het gehuurde zullen door verhuurder aan huurder worden doorberekend als zijnde minimaal 1 volledige extra dag huur. Voor elke daaropvolgende dag dat het gehuurde niet retour gestuurd wordt zal steeds 1 volledige extra dag huur worden berekend. Retour tijdstip wordt vastgesteld aan de hand van door PostNL beschikbaar gemaakte Track & Trace informatie. Vanaf het moment dat huurder tekent voor ontvangst van het gehuurde totdat het moment dat huurder het gehuurde retourneert zijn de gehuurde materialen en/of het gebruik hiervan voor rekening en risico van de huurder.

9. Levering en uitvoering

De huurder heeft het recht om de gehuurde materialen bij of tijdens feitelijke levering zelf te controleren en/of laten onderzoeken. In geval van verzending per post wordt huurder geacht het gehuurde onmiddelijk na ontvangst te (laten) inspecteren en/of te (laten) onderzoeken. Indien gebreken worden vastgesteld zal verhuurder zich inspannen om waar van toepassing vervangende artikelen beschikbaar te stellen. Wanneer de huurder inspectie achterwege laat of de gehuurde materialen na de controle zonder op- en/of aanmerkingen in gebruik neemt, wordt veronderstelt dat de gehuurde materialen in overeenstemming met de overeenkomst in goede en onbeschadigde staat zijn geleverd. De huurder zal het de gehuurde materialen zorg dragen, beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. De huurder wordt verboden de gehuurde materialen door te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden dan wel te demonteren of te repareren. Indien door huurder gebruik wordt gemaakt van levering/retour per koerier geldt dat door huurder voorzieningen getroffen dienen te worden voor laden en lossen zodat redelijkerwijs binnen 20 minuten geladen/gelost kan worden. Voor wachttijd en laden/lossen langer dan 20 minuten geldt een tarief van …. euro ex. BTW per 15 minuten of een gedeelte hiervan. Deze kosten, alsmede eventuele onvermijdelijke (parkeer)kosten, komen voor rekening van de huurder.

10. Retourneren van het gehuurde

De huurder dient de gehuurde materialen na verloop van de huurtermijn terug te bezorgen aan de verhuurder. Er kan ook worden afgesproken dat de verhuurder het gehuurde materiaal zal ophalen, dan blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde. De huurder dient zorg te dragen dat op de ophaaldag een persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen. Er kan ook worden afgesproken dat de huurder het gehuurde zal retourneren via een PostNL Pakketpunt. In dat geval blijft de huurovereenkomst van kracht totdat het gehuurde door PostNL geregistreerd is als zijnde ontvangen, ongeacht het verdere recht van verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde. Bij het niet of niet op tijd nakomen van de verplichtingen zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.

11. Aansprakelijkheid

De huurder is gedurende de huurperiode volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade al dan niet het niet retour kunnen brengen van het gehuurde materiaal. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat aan de verhuurder wordt teruggegeven, alsook het schadeloos stellen door huurderving. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van gehuurde materialen dient na ontdekking aan de verhuurder te worden medegedeeld. De huurder vrijwaart de verhuurder volledig tegen schadeclaims van derden tot verband houdende met het gebruik van de gehuurde materialen. Het gehuurde materiaal is door verhuurder niet verzekerd. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing diefstal en vergaan van de gehuurde materialen.

12. Schade of verlies van het gehuurde.

In geval van schade-, reparatie- en reinigingskosten die niet meer bedragen van 250 euro volgt expertise door verhuurder. Wanneer de reparatie-,  reinigingskosten meer dan 250 euro bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De door de verhuurder gemaakte expertisekosten voor het vaststellen van de schade aan het verhuurde materiaal komen voor de rekening van de huurder. Bij het niet retour kunnen geven van het gehuurde materiaal dient de nieuwwaarde van het goed te worden vergoed. Behoudens het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. In geval van vermissing en/of beschadiging van de gehuurde materialen is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist of beschadigd is.

13. Aansprakelijkheid verhuurder

a. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij het nakomen van de afspraken uit de huurovereenkomst. Bij schade wordt bedoeld: het financiële nadeel dat voortvloeit in verband met schade aan personen en/of materiële schade. Bij immateriële schade wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder materiële schade wordt verstaan: beschadiging, of verdwijning van materiaal van de huurder inclusief de daaruit voortvloeiende schade.

b. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade door huurder en/of derden op, of verband houdende met, publieksevenementen waarbij verhuurder door een organisatie is ingehuurd als leverancier van het gehuurde materiaal en/of andere diensten. Bij schade kan in deze gevallen aanspraak worden gemaakt op de organisatie in kwestie.

14. Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door huurder verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5. Deze termijn vangt aan nadat de huurder een reserveringsbevestiging heeft ontvangen. De huurder wordt aansprakelijk gesteld voor alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen welke voor verhuurder voortkomen uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de overeenkomst.

15. Verzuim

Wanneer huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, wanneer de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, wanneer de huurder failliet wordt verklaard, wanneer de huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De verhuurder is ten allen tijden, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om de gehuurde materialen bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Bovendien is de verhuurder in alle gevallen nooit aansprakelijk voor enige schade welke door de huurder en door derden in verband met het terughalen van de verhuurde materialen wordt geleden. De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de huurder. 

16. Overmacht

Bij overmacht worden de leverings- en de hierbij horende verplichtingen van de verhuurder uitgesteld. Indien de periode, waarin door overmacht nakomen van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 dagen, zijn beide partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Wanneer de verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het al reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen. Onder overmacht wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die buiten de macht van de verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, waterschade, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

17. Klachten

  • Verhuurder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na constatering van de gebreken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder.
  • Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht langere verwerkingstijd vraagt zal verhuurder binnen deze termijn in ieder geval een ontvangstbevestiging en indicatie van doorlooptijd van de procedure verzenden.
  • Indien een klacht niet onderling kan worden opgelost ontstaat een geschil wat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  • Een klacht schort de verplichtingen van de verhuurder niet op, tenzij deze schriftelijk anders aangeeft.

18. Geschillen

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle voortkomende geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank van Breda en afhankelijk van het factuurbedrag.

19. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen.

VOLG ONS

BEDRIJF

SERVICE

Met ❤️ gemaakt in Breda  /  illustraties door: pikisuperstar / Freepik